Door op 30 september 2013

Duurzaamheid

Eindelijk is er na lang wachten de beleidsnota Duurzaamheid verschenen. Met een uitvoeringsplan.
Zijn we tevreden met deze beleidsnota, deze visie?
Nee, niet echt want feitelijk is deze nota niet veel meer dan een gemeentelijke invulling van provinciaal (en landelijk) beleid en dan vooral gericht op het terugdringen van de CO2- uitstoot door andere energie bronnen in te zetten. We zien geen eigen ideeën over duurzaamheid. Heeft de wethouder de burgers en bedrijven de vraag gesteld of zij ideeën hebben over hoe de duurzaamheid vergroot kan worden? Er zijn wel twee bijeenkomsten zijn georganiseerd maar dat waren meer promotiebijeenkomsten voor windenergie. De zaal was gevuld met boze burgers die in hun omgeving geen windturbines willen. In onze gemeente zijn een aantal technologische bedrijven die over veel kennis beschikken. Kent de wethouder deze? We hebben alleen informatie over het plan van de kaasfabriek Rouveen, een prima initiatief overigens.
Burgers en bedrijven worden in de gepresenteerde visie nauwelijks aangemoedigd om zuiniger met energie, water en grondstoffen om te gaan. Er worden in de beleidsnota ook geen voorstellen gedaan. Energie besparing is de eerste stap die we in het kader van duurzaamheid moeten zetten, maar het is ook een morele en mentale kwestie. Energiebedrijven worden door de gemeente niet aangemoedigd om hun gebruikers beter voor te lichten over bv isolatie, warmtekrachtkoppeling, meters en apparatuur.
We scheiden tegenwoordig onze afvalstromen. Dat is mooi, maar er staat weinig over in deze nota. Er moeten meer bio-vergassers komen. We zijn mede-eigenaar van de  biogasinstallatie van de ROVA, maar wat die aan de vergroting van de duurzaamheid bijdraagt, wordt niet vermeld. Raar eigenlijk! Voedselproducten voor mens en dier mogen wat ons betreft nooit geteeld en gebruikt worden voor deze installaties. Alleen afval!
Er wordt ook aandacht besteed aan de mobiliteit, de auto’s van bedrijven en burgers. Die moeten ook energiezuiniger. Wat kan een gemeente hier aan doen? Oplaadpunten voor elektrische auto’s? Minder de auto gebruiken is verstandig, maar waarom is er in Rouveen wel een carpoolplaats en in Staphorst niet?
Zonne-energie is van harte welkom in onze gemeente, maar gezien de status van de Streek als beschermd dorpsgezicht, is dit voor veel monumentale boerderijen moeilijk te realiseren. De panelen kunnen op schuren, maar ook op de daken van bedrijven in de buurt worden geplaatst. In het nationaal energie akkoord wordt de mogelijkheid aangegeven om voor (zonne)-energie een coöperatief verband of een vereniging van eigenaren op te richten. Deze kunnen het nodige draagvlak onder de burgers vergroten. Het is alleen bedoeld voor kleinschalige energie opwekking en distributie.
Ook kunnen er coöperaties of VVE’s voor windenergie worden opgericht, maar wij vinden dat er genoeg windmolens in onze gemeente staan. Meer turbines in het gebied rond Punthorst schaadt de (woon)belangen van de bewoners! Wethouder Jan Talen denkt dat de huishoudens kiezen voor het financieel voordeel. Ik geloof niet dat een mogelijk financieel voordeel de bezwaren van de burgers zal verminderen!
Energie opwekking is in eerste instantie een nationale zaak, dus laat het rijk doorgaan met het bouwen van grote windturbines op zee.

Jippe Hoekstra, 30 september 2013