12 augustus 2015

Politiek Staphorst met zomerreces.

Politiek Staphorst met zomerreces.

Je zou denken dat iedereen nu even niet met politiek bezig is, maar het tegendeel is waar. Want vlak voor de vakantie stond er nog een zeer belangrijk punt op de raadsagenda en wel op 2 juli, de bespreking van de uitkomsten van het onderzoek gedaan door de eigen gemeentesecretaris naar de integriteit van onze eigen ambtenaren. Voor de PvdA stond dat laatste niet ter discussie, we kunnen ons namelijk niet voorstellen dat er ambtenaren zijn die willens en wetens hun burgers benadelen.
Wel zetten we vraagtekens bij dit onderzoek, want is het niet zo dat de slager hiermee zijn eigen vlees heeft gekeurd en is het niet vreemd dat de casussen die door de gemeentesecretaris zijn onderzocht en waarbij burgers zijn betrokken, diezelfde burgers niet eens zeker weten of hun casus in het onderzoek is betrokken, natuurlijk vermoeden zij dit wel en dus ook niet gehoord zijn door de gemeentesecretaris?

Wij vinden dit erg vreemd en gelukkig is ook één van de coalitiepartijen diezelfde mening toegedaan en dus niet blij met de huidige gang van zaken en heeft deze partij openlijk toegezegd net als de PvdA de onderste steen boven te willen hebben.
Natuurlijk is deze partij door zijn coalitiepartners op de vingers getikt. Volgens de anderen hoort de coalitie namelijk een gesloten front te vormen en behoren ze elkaar niet af te vallen, koren op de molen van de oppositie volgens hen.

Wij vinden het echter moedig en getuigen van lef. Want had de vorige coalitie niet zelf het lef moeten tonen ten tijde van de vorige bestuursperiode, toen algemeen bekend werd dat het toenmalige college veel moeite had om de gelederen gesloten te houden om dat college te ontbinden?

Naar onze mening is het vorige college teveel met zichzelf bezig geweest waardoor er op zijn minst te weinig aandacht voor elkaar is geweest en moest er steeds weer corrigerend worden opgetreden. Het is toch algemeen bekend dat er tenminste één wethouder meende alles alleen te kunnen regelen en zijn collega’s meermaals voor voldongen feiten stelde.
Volgens ons één van de belangrijkste oorzaken waardoor de casussen die nu door de gemeentesecretaris zijn onderzocht zo uit de hand hebben kunnen lopen.

Willen we het vertrouwen in de overheid, die wij toch zijn, willen herstellen dan zullen we uit de anonimiteit moeten treden en man en paard moeten noemen. Gewoon zeggen over wie en wat het gaat, de mensen die het aangaat er bij moeten betrekken en wanneer er fouten zijn gemaakt dit moeten toegeven en proberen recht te zetten.

Daar is toch helemaal niet mis mee? Wij zijn toch dienstbaar aan onze burgers en zijn toch hun gekozen vertegenwoordigers?
Je kunt zeggen dat de laatste ontwikkelingen en spanningen tussen de coalitiepartijen koren op de molen zijn van ons als oppositiepartij, natuurlijk vinden we deze strijd tussen de coalitiepartners wel prima, we hoeven zelf niets te doen en kunnen zoals men in de volksmond zegt achterover leunen, maar daar gaat het ons niet om.

Wat wij willen is de deuk die het vertrouwen van de burgers in ons college, ambtenaren en raad heeft opgelopen herstellen en dat kan alleen maar door open te zijn, dingen in het openbaar te bespreken en te behandelen dus ophouden met die geheimzinnigheid.

Er lopen nog onderzoeken door het openbaar ministerie waarvan de conclusies hopelijk vrij snel na de vakantie bekend zullen worden gemaakt en laten we hopen dat deze wel in de openbaarheid besproken kunnen worden.

Mocht er geconstateerd worden dat er dingen gebeurd zijn die niet door de beugel kunnen dan kunt u er van verzekerd zijn dat de PvdA niet eerder zal rusten dan dat de onderste steen boven komt, alleen zo kunnen we het vertrouwen in de overheid herstellen en dat vertrouwen dat weegt voor ons zwaar.

PvdA Staphorst
Bé Veen