Partijvoorzitter PvdA Nelleke Vedelaar komt naar Staphorst

10 februari 2018

Donderdagavond 22 februari vindt er een interessante discussie-avond plaats in het Dienstencentrum, Berkenlaan 1 in Staphorst. Niemand minder dan de landelijk voorzitter van de Partij van de Arbeid, Nelleke Vedelaar, komt in Staphorst de huidige politieke koers uitleggen. Gevolgd door een discussie tussen vooraanstaande progressieve politici, met deelname vanuit het publiek.

De avond begint met een voordracht van Nelleke Vedelaar over de progressieve koers, die de PvdA vanuit de oppositie samen met andere progressieve partijen in het parlement vaart. Na deze voordracht discussiëren drie leden van Provinciale Staten van Overijssel, Hans Nooter (PvdA), Harrie Broekhuis (SP) en Kees Slingerland (Groen Links) samen met Nelleke Vedelaar en Liesberth Lubberink, fractievoorzitter van de PvdA in onze gemeenteraad, over enkele thema’s die onderdeel zijn van het verkiezingsprogramma voor Staphorst. De discussie is erop gericht duidelijk te maken hoe progressieve politiek er kan uitzien in onze gemeente. Omdat de PvdA in de raad de enige progressieve partij is ziet zij het als haar taak om de belangen van alle progressieve Staphorsters te vertegenwoordigen. De discussie zal zich toespitsen op drie belangrijke thema’s: “werken en wonen”, “zorg en welzijn” en “duurzaamheid en mobiliteit”.

Werken en wonen

In Staphorst moet er blijvende aandacht zijn voor het bemiddelen naar werk van mensen met een beperking en een goede uitvoering van de participatiewet. Maatwerk is daarbij nodig en het is belangrijk om de kennis van de sociale werkvoorziening te benutten. De PvdA staat voor goede woonmogelijkheden voor iedereen, ongeacht leeftijd, geloof of inkomen. De woningstichting heeft de taak te zorgen voor voldoende sociale woningen. In IJhorst vergrijst de bevolking, dat vraagt om passende maatregelen en voorzieningen.

Zorg en welzijn

Er is in Staphorst verborgen armoede onder ZZP-ers, agrariërs en mensen die net boven het bijstandsminimum zitten. Een ruimhartig minima beleid betekent een inkomensgrens van 130% van het bijstandsminimum. Het beleid van schuldhulpverlening moet worden herzien: 14% rente op een lening bij de gemeentelijke kredietbank vindt de PvdA veel te hoog. In Staphorst zijn de Klijnsma gelden, bestemd voor kinderen onder de armoede grens, in de pot van algemene middelen verdwenen. Dit is ongehoord. De voedselbank zou overbodig moeten zijn. Zolang dat niet zo is dient de gemeente de voedselbank te ondersteunen.

Duurzaamheid en mobiliteit

Staphorst heeft veel natuurgebied, maar de beleving van die natuur blijft achter. De gemeente kan daar wat aan doen met educatieve en recreatieve activiteiten. Wij zijn voor lokale initiatieven in coöperatief verband met duurzame energie (zonne- en windenergie en biogas) om het draagvlak daarvoor bij inwoners te vergroten. Wij zijn voor uitbreiding van het busvervoer en voor het beter benutten van het spoor is een station in Staphorst wenselijk. PvdA vindt dat openbaar vervoer ook in de avonduren en op zondag beschikbaar moet zijn. Om de groeiende fietsmobiliteit op te vangen is uitbreiding van een veilig fietspadennet noodzakelijk. Prioriteit heeft de Lankhorsterweg.

Voor het volledige PvdA-programma zie www.staphorst.pvda.nl