Door op 14 maart 2013

Nog één keer voetbal

Nog een keer voetbal
Niek Gosker (CDA) heeft nog een uitleg van me te goed. Hij was het niet met me eens dat ik het college onbehoorlijk bestuur verweet. Er was toch geen meerderheid in de raad om de voetbalclub Staphorst financieel tegemoet te komen? Niet het college maar de raad had het tegengehouden, zei hij. Ja, er was weer geen meerderheid in de raad om het voorstel van het CDA te steunen. Een eerdere motie was verworpen en nu was al van te voren duidelijk dat een nieuwe motie het weer niet zou halen. Nico heeft gelijk: de meerderheid van de raad wilde het niet, maar waarom maakte ik dan het college het verwijt van onbehoorlijk bestuur? Ik noemde het zelfs ‘laf!’
Toen het college een aantal jaren terug met het bestuur van de vv Staphorst over de overname van het veldmateriaal, doelen, balen, verlichting etc onderhandelde, werd een afspraak gemaakt om hiervoor een jaarlijkse vergoeding te geven van ca 2500 euro. Toen de club tot de ontdekking kwam dat de gemeente het materiaal voor een prikkie had gekocht ontstond er wrevel bij de club. Ze voelden zich bij de neus genomen. Er werd opnieuw gepraat en de club zou de jaarbijdrage liever als bedrag in eens ontvangen. De club stond er financieel niet goed voor, te weinig geld in kas om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Het college twijfelde, waarschijnlijk overlegden ze ook met de collegepartijen. Er gingen geruchten dat het college een voorstel zou maken en dat aan de raad ging voorleggen. Dat gebeurde niet. Er werd wel een besloten vergadering belegd. Daar mag ik niets over zeggen, maar er kwam geen collegevoorstel. De raad nam het initiatief en kwam met verschillende voorstellen.
Kijk Niek, hier begon het drama pas echt. Het college had haar verantwoordelijkheid niet genomen. De raad werd niet in een openbare vergadering geïnformeerd en de raad kon dus ook geen vragen stellen. Er kwam geen voorstel in de richting van de raad waarover gediscussieerd kon worden. In de discussie over de moties ontbrak objectieve informatie en daardoor ontstonden er misverstanden. Gedoe dat voorkomen had kunnen worden als het college de regie had genomen, en dat Niek, is de reden waarom ik het college dit verwijt maak. En waarom het college geen leiding gaf is mij onduidelijk. Ook als je niet weet of de raad een voorstel wel of niet zal accepteren, dan is er tenminste wel duidelijkheid. Dat is behoorlijk bestuur!
1 maart 2013, Jippe Hoekstra