Door op 23 oktober 2013

Merkwaardige motie

Merkwaardige motie
Omdat de stemmen over de motie van de SGP staakten, moet er tijdens de volgende vergadering opnieuw worden gestemd. Acht raadsleden waren vóór en acht waren tegen de motie, die Jan Visscher namens de SGP had ingediend. Deze motie was niet gekoppeld aan een onderwerp dat op de agenda stond. Dat mag, als de raad tenminste instemt met het in behandeling nemen van die motie.
Waar gaat het over?
De motie draagt het college op om het gevoel van de raad van Staphorst over te brengen aan Gedeputeerde Staten van Overijssel. Welk gevoel?
De SGP is het niet eens met het voornemen van de provincie om Overijsselse gemeenten, die in ernstige financiële problemen zijn gekomen, tegemoet te komen met een bijdrage die als een lening moet worden beschouwd. Die problemen zijn het gevolg van het feit dat gemeenten in het verleden grond hebben gekocht voor nieuwe woonwijken en/of bedrijventerreinen, maar dank zij het instorten van de huizenmarkt en ook stagneren van de economie, zij de aangekochte gronden niet aan woningzoekenden en bedrijven kwijt kunnen. Dus lijden deze gemeenten grote schade: ze moeten wel veel rente betalen, maar ze krijgen er niets voor terug.
De provincie wil een fonds in het leven roepen waar de getroffen gemeenten gebruik van kunnen maken. Dit fonds wordt gevuld met gelden die afkomstig zijn uit de verkoop van het energiebedrijf waar de provincie grootaandeelhouder was. Dat vindt de SGP een slechte zaak.
De SGP verwijt de betreffende gemeenten dat ze zelf verantwoordelijk zijn, want hun financieel beleid was onvoldoende. Fijntjes wijst de SGP op de eigen financiële huishouding die in orde is, maar ze vermeldt er niet bij dat gronden voor de woningbouw grotendeels in handen is van een projectontwikkelaar. Die lijdt nu plaatsvervangend schade, niet de gemeente.
Ik vind het onjuist dat een gemeente een andere gemeente de maat neemt. Zo hoor je niet met elkaar om te gaan.
Verder vindt de SGP dat het geld, dat verkregen is door de verkoop van de ENECO-aandelen, in principe aan alle Overijsselse gemeenten toe zou moeten komen. Dat klinkt sympathiek, maar die verplichting heeft de provincie niet. Het is aan het Provinciebestuur om zelf beleid en keuzen te maken. Staphorst heeft voor de reconstructie van de Oude Rijksweg/Gemeenteweg, ook op basis van provinciaal beleid, een grote som geld ontvangen. Andere gemeenten hadden ook aanvragen ingediend, maar kregen waarschijnlijk alleen een bijdrage als ze voldeden aan dezelfde criteria, waar Staphorst ook aan moest voldoen.
Door een reactie van het college van B&W werd de motie op het laatst nog gewijzigd. Gemeenten die om andere redenen in problemen zijn gekomen, zouden ook een beroep op het “noodfonds” moeten kunnen doen. Welke financiële noden heeft de gemeente Staphorst? Ze is wel krap bij kas, maar de begroting is sluitend dank zij een aantal bezuinigen. Onder andere op cultuur, zoals op het muziekonderwijs en het bibliotheekwerk. Denkt de SGP aan een beroep op het noodfonds om de cultuur weer op een aanvaardbaar niveau te brengen?
Jippe Hoekstra
PvdA fractie 21 oktober 2013