Door op 19 juni 2013

Mediation

Mediation

Dat omwonenden van het crossterrein van de AMBC, de populaire motorclub van Staphorst e.o. in verzet kwamen tegen de uitbreidingsplannen, was te verwachten. Wie zit er wel te wachten op extra herrie, niemand toch? Toch stemde een krappe meerderheid van de raad in met een financiële bijdrage voor de motorclub om het terrein uit te kunnen breiden. De grote vereniging van motorsportamateurs moet toch ergens kunnen trainen en wedstrijden kunnen houden. Dan is er geen betere lokatie in de gemeente te vinden dan bij het Wiede Gat. De bijdrage van de gemeente is gebaseerd op de maatschappelijke betekenis van de club. Daar is ooit een methode voor ontwikkeld om deze te kunnen bepalen. Pas als alle plannen zijn goedgekeurd, ook die voor de beperking van de geluidshinder, ontvangt de AMBC de subsidie.

Er zijn twee wethouders bij dit project betrokken, Klaas Brand van het CDA voor de sport en Jan Talen van GB voor de ruimtelijke inpassing en de milieuvergunning.

De raad had van de protesterende omwonenden brieven ontvangen. Het college stelde voor om met de omwonenden te praten. Zo gezegd, zo gedaan!

Op 11 juni j.l. bij de bespreking van het raadsvoorstel meldde Talen dat het gesprek had plaats gevonden, maar dat er nog verder gepraat zou gaan worden. Toen zei hij terloops dat onderling was afgesproken dat er van het overleg geen verslag gemaakt zou worden .

De verbazing was groot! Hoezo, geen verslag? En dat na alle ellende over het ontbreken van verslagen rond de voetbalsoap. Er zou in het vervolg altijd een gespreksverslag gemaakt worden zodat de raad haar controlerende taak zou kunnen uitoefenen. En nu toch weer geen verslag? Raadsbrede verontwaardiging, ook bij de SGP. Na het tweede gesprek zouden we als raad wel een lijstje met conclusies krijgen. Er werd geschorst, het college ging in conclaaf en intussen schreef de CU-fractie een motie van Treurnis. Toen het college terug kwam kregen we te horen dat het geen formeel overleg was geweest, maar een vorm van mediation, zeg maar bemiddeling tussen partijen. Er waren twee ‘onafhankelijke gesprekleiders’ bij betrokken geweest. Daarom was er geen verslag gemaakt. Ja, ja, zo kan je ook een reden bedenken om het ontbreken van een verslag goed te praten. Voor de collegepartijen was dit nu toch een voldoende reden en daarom steunden ze de motie van Treurnis niet. Je moet het in Staphorst wel heel bont maken voordat je als wethouder wordt weggestuurd.

Jippe Hoekstra, 18 juni 2013