Door op 10 februari 2014

Jaarverslag PvdA fractie 2013

PvdA Staphorst

Jaarverslag PvdA- gemeenteraadsfractie 2013
De gemeenteraad heeft in 2013 vaak vergaderd, maar niet altijd even effectief. Soms kort omdat er te weinig agendapunten waren en soms tot diep in de nacht omdat het onderwerp afgemaakt moest worden, anders werd er een extra vergadering uitgeschreven. Er werd in de tweede helft van het jaar bijna vier keer per maand vergaderd. We vragen ons af of de gekozen werkwijze, alles in een vergadering, besluitvorming en opiniërend, onder voorzitterschap van de burgemeester, wel de meest effectieve vorm is. Het noodzakelijke onderlinge debat tussen de partijen lijdt daar in elk geval onder. Ook is er weinig tijd voor reflectie.
Bijzonderheden:
Er was een besluit genomen om de Oude Rijksweg en de Gemeenteweg te renoveren. Heel grondig en dat kostte veel geld en tijd. Gezien het monumentaal karakter van de Streek werd er met gebakken klinkers handmatig gewerkt. Wel met behulp een eigentijdse stenen-legmachine, maar het verkeer en het bedrijfsleven heeft er twee jaar wel veel hinder van gehad. Het resultaat is overigens prachtig geworden, mede dank zij een forse financiële bijdrage van de Provincie.
Dassen ondergroeven intussen het viaduct Scholenweg/A28. De beschermde dieren mochten niet verjaagd worden dus moest er extra geld worden gezocht om het viaduct te verstevigen en de dassen hun burcht te laten behouden. Niet elke fractie was enthousiast, maar wij hebben wel voorgestemd.
Over het bolle bruggetje in de Achthoevenweg werd door het bedrijfsleven erg geklaagd. Diepladers konden er niet goed over heen. De kosten voor een andere brug waren hoog. We wilden een eenvoudige oplossing, maar die koste toch nog 180.000. Niet erg enthousiast toch maar voorgestemd.
De Erfgoednota, een belangrijk document voor de monumenten in onze gemeente, was een gedegen werkstuk. We hebben tegengestemd omdat een amendement van de SGP te veel ruimte bood voor allerlei afwijkingen.
De bestemmingplannen voor de Streek en die van het Buitengebied zijn door de raad vastgesteld. Het proces voor beide plannen heeft enkele jaren gekost. Uiteindelijk konden wij met de geamendeerde plannen instemmen. Twee toekomstbestendige plannen voor tien jaar, maar desondanks kwamen er vrij snel toch weer voorstellen om af te wijken van de pas vastgestelde plannen. De Structuurvisie, die een doorkijkje tot 2030 moest bieden werd pas in november 2013 vastgesteld. Daar was sprake van de nieuwbouwwijk, parallel aan de Oude Rijksweg, langs de Schuthekkeweg. Er was een plan om een reformatorisch zorgcentrum op deze plaats te bouwen, plus huizen voor grote gezinnen. Het zorgcentrum zou een regionale functie moeten krijgen. Er staat al een Refo basisschool. Wethouder Jan Talen (GB) verdedigde dit voorstel met vuur, maar de meerderheid van de raad stemde tegen. We hebben ons verzet tegen een onderzoek naar de achterkant van de bebouwing van de Streek. “Mooier achter de dijk”, heette dat onderzoek van een particulier bureau. Veel leverde dat onderzoek niet op.
De raad stemde tegen een voorstel van B&W om een verklaring van geen bezwaar af te geven voor het oprichten van een woning met schuur op een zg “openplek”. De aanvrager ging naar de bestuursrechter en daar moest de gemeenteraad, samen met B&W verweer te voeren. Het plan om de oude zuivelfabriek in Staphorst, “Ons belang”, te slopen en te vervangen door woningen is uiteindelijk goed gekeurd! Jarenlang was de ruïne iedereen een doorn in het oog.
De nota duurzaamheid, met onder andere een voorstel voor een aantal nieuwe windturbines in de omgeving van Punthorst, is na vele informatieve en opiniërende vergaderingen door een krappe raadsmeerderheid vastgesteld. Wij hebben tegengestemd omdat we vinden dat de belangen van de bewoners in dat gebied, ernstig worden aangetast. Ook omdat energiebesparing in de nota te weinig aandacht kreeg.
De (gratis) groene container in het buitengebied is weer ingevoerd. Scheiding van afvalstromen is voor ons van groot belang, maar we hadden weinig op met het plaatsen van containers voor GFT in het buitengebied: te kostbaar voor de ROVA en bovendien hebben de boeren zelf belang bij dit afval. We moesten bedelen om een proef, maar dat werd slechts een heel kleine proef, met weinig huishoudens. De wethouder was enthousiast over het resultaat en hij blijft beweren dat het een groot succes is geworden.
Een nieuwe Kwijtscheldingsregeling voor mensen met schulden is, mede dank zij onze fractie verruimd met de kosten voor de kinderopvang. De kerken spelen in onze gemeente op sociaal gebied nog steeds een grote rol. Dat is mooi, maar we waren niet enthousiast toen de SGP voorstelde om de kerken ook te betrekken bij schuldhulpverlening voor niet-gelovigen. Daar is op de eerste plaats de burgerlijke gemeente voor.
Regionale samenwerking, is in Staphorst een pijnlijk dossier. De samenwerking met Dalfsen en Zwartewaterland is doodgebloed, nadat een groter verband al eerder was afgeblazen. De kleinste gemeente van Overijssel wil zelfstandig blijven maar vanwege de naderende grote decentralisaties op het gebied van de Jeugdzorg, de uitbreiding van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet voor arbeidsgehandicapten, is het besef nu doorgedrongen dat men aangewezen is op samenwerking met buurgemeenten, maar erg enthousiast is men niet. De PvdA fractie is de enige die vindt dat gemeentelijke herindeling niet uitgesloten moet worden.
De AMBC, de grote club van motorliefhebbers, heeft een nieuwe omgevingsvergunning nodig om de baan bij het “Wide gat” te kunnen uitbreiden. Er is een toezegging gedaan om dat te regelen, maar het kost waarschijnlijk veel tijd om dat voor elkaar te krijgen. Buren lopen te hoop en die verzetten zich. Er is ook op basis van een formule uit de gemeentelijke sportnota, een subsidie toegezegd. Wij vinden wel dat het allemaal lang duurt!
Voetbalclub Rouveen gaat in 2014 haar nieuwe onderkomen bouwen. Dat hebben we in 2012 voor elkaar gekregen. Er komt een kunstgrasveld zodat er vaak gebruik van gemaakt kan worden, maar VV Staphorst moet van de meerderheid van de raad nog wachten op een kunstgrasveld.
De nieuwe drank en horecawet is door de raad besproken. De wettelijke minimum leeftijd om alcohol te mogen drinken, is 18 jaar geworden. De burgemeester denkt dat het met het misbruik wel zal meevallen, ook in de keten waar jongeren zelf de dienst uitmaken. De branche denkt ook dat het wel goed zal gaan, maar wij denken dat er meer gecontroleerd moet worden dan men van plan is. Er zijn strenge regels voor het organiseren van feestjes in de privésfeer in niet- horecagelegenheden.
Er is gewerkt aan een cultuurnota voor de gemeente Staphorst. Ondanks het feit dat er vanaf 2010 in de culturele sector fors bezuinigd is en het resterende budget beperkt is, was er toch de wens om een eigen cultuurnota te maken. Een speciale raadscommissie heeft zich er ook over gebogen, maar er is in 2013 nog geen concreet resultaat aan de raad gepresenteerd. Men hoopt nog voor de raadsverkiezingen het voorstel in de raad te bespreken.
Februari 2014-01-31
Jippe Hoekstra en Liesbert Lubberink