Door op 14 februari 2013

Jaarverslag gemeenteraadsfractie 2012

Jaarverslag 2012 van de PVDA fractie in de gemeenteraad van Staphorst.
Inleiding
Het jaar 2012 werd in de Staphorster politiek gekenmerkt door enkele affaires en regelmatige blokkades tegen voorstellen van de oppositie. Affaires rond bijvoorbeeld de sportclub Staphorst, of beter gezegd gedoe in de gemeenteraad over de voetbalclub en moties die het niet uiteindelijk niet haalden. En de windmolens die voor een flinke opschudding bij de bevolking in en rond Punthorst zorgden. De coalitiepartijen hielden ook dit jaar elkaar weer stevig vast en dat leidde tot blokkades tegen de meeste voortstellen van de oppositie. Zinnige voorstellen die wel als zodanig werden herkend, werden toch tegengehouden omdat het collegeprogramma iets anders voorstelde. Ondanks de onderbouwde dekkingsvoorstellen, werden de amendementen van de oppositie verworpen. Voor de laatste begrotingsvergadering kwamen we er bij toeval achter dat de coalitiepartijen, samen met de wethouders, bijeen waren geweest. Waarschijnlijk om de strategie te bespreken. Het dualisme wordt slechts met de mond beleden, de praktijk is dus heel anders.
Economie
Economisch gaat het, in vergelijking tot vele andere gemeenten, niet slecht in Staphorst. De werkloosheid is lager dan elders. De in ontwikkeling genomen bedrijventerreinen worden met regelmaat uitgegeven. Kostbare, ongebruikte grond die de gemeente niets oplevert, is gelukkig ook beperkt. Daar wordt geen miljoenen verlies op geleden zoals bij vele andere gemeenten. Er was nog wel behoefte aan een detailhandelsvisie, het winkelbestand en de weekmarkt(en). Er werd een geanimeerde avond belegd waarbij de belanghebbenden, groepsgewijs, in gesprek gingen met de raadsleden. Helaas ontbrak, door een miscommunicatie met wethouder Jan Talen, de belangrijkste vereniging van middenstanders. Veel winkels langs de streek zijn de afgelopen decennia verdwenen. De concentratie van winkels in de kern van Staphorst wordt gehinderd door het drukke kruispunt van de Gemeenteweg en Wubben Ebingelaan. Wij hebben voorgesteld om het winkelen leuker, aangenamer te maken door meer horeca met terrassen toe te staan.
Ruimtelijke ordening, natuur en milieu
Er wordt al enige tijd gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan de Streek. Dat is ook hard nodig omdat het huidige plan binnenkort niet meer gebruikt mag worden en feitelijk ook niet goed bruikbaar meer is. Er moeten vaak, ook voor kleine aanpassingen zoals het splitsen van een boerderij wijzigingsvoorstellen door de raad behandeld worden. Dat kan sneller als het bestemmingsplan gewijzigd is. Tegelijkertijd wordt er ook verder gewerkt aan het nieuwe bestemmingsplan voor het Buitengebied. Ze liggen nu ter inzage en voor de zomer van 2013 moet in elk geval het plan voor de Streek door de raad worden vastgesteld.
Waar we steeds grotere moeite mee hebben is dat het college, lees wethouder Talen, steeds met extra voorstellen komt, die dan ook weer meer geld kosten. Zoals een studie naar de “achterkant van het lint van de monumentale boerderijen” of het inhuren van een deskundige die bedrijven moet helpen om zich in onze gemeente te kunnen vestigen. Blijkbaar kunnen onze eigen ambtenaren dat zelf niet. structuurvisie kernen krediet/aanpassing
Het grote project in het kader van Natura 2000, de Oldematen- Veerslootlanden is in uitvoering genomen. De regie is in handen van de provincie die ook de meeste kosten voor haar rekening neemt. Een groot natuurgebied aan de westkant van de gemeente. De raad, althans de meerderheid lette bij het ontwikkelingsproces vooral op de belangen van de agrariërs in en rond het gebied. Vanzelfsprekend koos de PvdA fractie, als noodzakelijk tegengeluid voor de belangen van flora en fauna.
Duurzaamheid
De Startnotitie Duurzaamheid, die in april is behandeld, werd voorafgegaan door enkele voorlichtingsbijeenkomsten. De eerste ging over windenergie, feitelijk was het een promotie voor het plaatsen van windturbines op Staphorst’s grondgebied door een aantal ondernemers. Vlak voor de kerstvakantie werd nog een nieuwe informatie bijeenkomst georganiseerd en die zou over de andere energievormen gaan, maar het bleek toch weer uit te monden in het promoten van windenergie. Boosheid bij de raadsleden en het publiek. Het wordt tijd dat het college met een uitvoeringsplan komt, waar windenergie, in de voorgestelde vorm en op de voorgestelde plaatsen niet wordt opgenomen. De raad heeft uitgesproken dat we in 2020 energieneutraal willen zijn. Volgens de wethouder ontkomen we er daarom niet aan dat we extra windturbines moeten plaatsen, want andere alternatieven leveren te weinig op. Het is natuurlijk onzin dat elke gemeente helemaal selfsupporting op energiegebied moet zijn. Wij zijn voorstanders van grote windturbines die veel energie opleveren, maar dan in de Noordzee!
Reorganisatie
Het gemeentelijk apparaat is het afgelopen jaar gereorganiseerd. Beter ingericht voor de huidige en vooral nieuwe taken, maar veel zal de gemeente niet zelf kunnen doen, want onze gemeente is te klein. Samenwerken met andere gemeenten was tot nu toe geen succes en daarom moet er iets anders worden uitgevonden. Wij zijn voor het samenwerken in groot verband in een zogenaamd “Shared Service Centre” Een gemeenschappelijke dienst die voor alle aangesloten gemeenten het beleid uitvoert. De reorganisatie heeft er voor gezorgd dat er voor de huidige gemeentesecretaris/directeur geen plaats meer is. De kosten van de reorganisatie, met name de frictiekosten, waren hoger dan verwacht.
De raad werkt sinds kort papierloos. Alle raadsinformatie wordt digitaal aangeleverd en de raadsleden hebben de beschikking gekregen over een iPad van de gemeente. Het is nog wel even wennen voor de meesten!
Cultuur
Een werkgroep uit de raad heeft zich gebogen over een startnotitie voor een Cultuurbeleid. Liesbert zat namens de PvdA in de werkgroep. De startnotitie is besproken door de raad en voor inspraak door de burgerij vrij gegeven. De SGP had vanzelfsprekend bedenkingen. Kunst met naakte mensen mag niet gesubsidieerd worden en alles moet ter ere van de Schepper zijn. Die opvatting heeft gelukkig geen plaats gekregen in de startnotitie. Uitgangspunt voor onze fractie was dat wat er in de gemeente op cultureel gebied al gebeurt geïnventariseerd moest worden. Dan benoemen wat hier nog aan toegevoegd moet of kan worden. Dankzij deze coalitie was er al bezuinigd op het karige budget voor cultuur en educatie: de bibliotheken en het muziekonderwijs. De museumboerderij is intussen verzelfstandigd. Daartoe had de raad al eerder besloten, maar ze moeten het wel met een kleiner budget doen. Wij vonden dat niet verantwoord, maar ja, de coalitie was wel tevreden met het resultaat en stemde tegen onze motie. Natuurlijk hopen dat het nieuwe stichtingsbestuur het voor elkaar krijgt het museum een goede herstart te geven.
Sport
De sport heeft in 2012 in het algemeen niet veel aandacht van de gemeenteraad gekregen. Er is nog geen besluit over de uitbreiding voor de motorcrossers genomen. Voor de bouw van een clubgebouw voor de voetbalclub Rouveen is nu een verhoogde subsidie in de begroting opgenomen, maar de meeste aandacht ging uit naar de “soap” rond de sportclub Staphorst. Bij de overname door de gemeente van veld en gebouwen van de sportclub, was geen rekening gehouden met de investeringen van de club zelf. Dat wilde de club graag rechtgezet krijgen. Na geheime, vertrouwelijke vergaderingen over deze zaak in 2011, werd door het college besloten dat er geen compensatie zou komen. Een motie om dat juist wel te doen haalde net geen meerderheid. De CU stemde toen tegen en de fractie van GB was aanvankelijk voor. Maanden later kwam de CU tot de conclusie dat ze zich vergist hadden en dienden een nieuwe motie in, maar nu was GB van mening veranderd en stemde tegen. Het waarom werd nooit duidelijk. Ook niet toen de ombudsman van Overijssel de club gelijk gaf dat ze niet goed door de gemeente waren behandeld. Toen bestond de mogelijkheid dat er opnieuw een motie ingediend kon worden, maar het bleek dat er weer geen meerderheid voor te vinden was. Einde verhaal dus!
Verkeer
Aan de Oude Rijksweg en de Gemeenteweg, de levensader van de gemeente Staphorst, werd een begin gemaakt aan een grootscheepse opknapbeurt. Vanwege het beschermd dorpsgezicht moet dat natuurlijk weer met klinkers gebeuren. Ook waar nodig wordt het riool aangepakt. Helaas is geen geld voor het aanleggen van de glasvezelkabel voor sneller internet en dat is een gemiste kans! De provincie betaalt een groot deel van deze operatie. Het doorgaande verkeer wordt, zo goed en kwaad als het gaat, omgeleid. Dat geeft nog al wat gedoe voor burgers en bedrijven. Het werk gaat in 2013 nog maanden duren. We zitten nog steeds zonder verkeerscirculatieplan, terwijl de knelpunten alleen maar groter worden. De structuurvisie voor de drie kernen en de bestemmingsplannen Streek en Buitengebied schijnen eerst vastgesteld te moeten worden, terwijl volgens onze visie het verkeersbeleid daar een onderdeel van hoort te zijn. Merkwaardig!
Jippe Hoekstra en Liesbert Lubberink