Begroting 2018 getoetst door de PvdA fractie

27 oktober 2017

Begroting 2018

Wij hebben deze begroting getoetst op basis van onze waarden: samen, kansen, eerlijk en een beter leven voor iedereen.

 

Algemeen bestuur en organisatie

De stijgende organisatiekosten van de afgelopen 2 raadsperiodes zijn niet mals. Het aantal medewerkers is gestegen van 100 naar 115, een stijging van 15%. De loonsom is gestegen van 5,4 naar 7,9 miljoen, een stijging van 45%. En dat was in tijden van crisis en het verloop onder het personeel blijft hoog. Wat gaat dat brengen nu de crisis voorbij is.
Er is een reorganisatie geweest om het efficiënter, goedkoper, te kunnen, er zijn onderzoeken geweest en pogingen om samenwerkingsverbanden op te tuigen. Hier was elke keer veel geld voor nodig maar daarna zou het beter worden. Nu moeten we in deze begroting lezen dat het nieuw! beleid is om samen te werken met Zwartewaterland. Ik val van mijn stoel.
Omdat we vrij klein zijn, dat is nu eenmaal zo, zitten de risico’s daar waar 1 of 2 mensen gespecialiseerd zijn, expertise hebben.
Onder algemeen bestuur en organisatie vallen wij ook als raad zelf. Een stukje reflectie is op de plaats. Wij blijven een lerende raad. Als iedereen zich aan de afgesproken spelregels houdt komen we een heel eind.

Openbare orde en veiligheid

Er is 1 ambtenaar openbare orde en veiligheid en hij is bijna altijd bereikbaar. Er is een soort commitment met de buurgemeente, maar geen harde afspraken over vervanging
Hoe risicovol is dit. Het was altijd zo, maar ook Staphorst verandert.
De toename van verwarde mensen van 17 naar 32 is een bijna 100% stijging.
De jongerenraad maakt zich zorgen om het drugsgebruik, misschien wel een even groot probleem als het drankgebruik.
Hier is nieuw beleid nodig om met de veranderende samenleving te dealen.

Verkeer, vervoer en waterstaat

Compliment. De 1,6 miljoen van de beruchte fietssnelweg wordt inderdaad benut voor andere fietspaden.
Wat zou het fijn zijn als er een keer serieus wordt gekeken naar de Lankhorsterweg. Wat een kans voor Staphorst om een prachtig gebied te ontsluiten voor recreatie en dan bovendien een veilige route in de eigen gemeente te creëren voor de schoolkinderen. Op de Lankhorst is een verandering gaande. Veel boerderijen krijgen een andere bestemming en de populatie wijzigt van oude boeren in jonge gezinnen. De wens voor beter internet is groot in dit gebied, maar de wens voor een fietspad ook.

De herinrichting omgeving station valt onder openbaar vervoer. Is dat niet raar. Dit staat gepland voor er zekerheid is of het station er komt. Heeft dan toch eigenlijk weinig met openbaar vervoer te maken.

 

Economie/ondernemen.

Tot onze verbazing wordt onder economie en ondernemen het tegengaan verpaupering huidig stationsgebied genoemd. Dat is toch hetzelfde als herinrichting omgeving station?
Dit college wil dit gebied blijkbaar van verschillende kanten aanvliegen om een station goed te kunnen laten landen.

 

Onderwijs

Er zijn een aantal zaken die opvallen binnen het onderwijs in Staphorst
Het absolute verzuim van kinderen tussen de 5 en 18 jaar is hoger dan in Overijssel. Daarnaast is er een stijging in het aantal zorgleerlingen en die zorg is vaak ook complexer.
De leerachterstand is groter. Het probleem is dat tijdens de middelbare school veel kinderen afstromen naar een lager niveau. Hoe gaat dit college om met deze zorg, des te meer omdat er in Staphorst zeker behoefte is aan HBO gekwalificeerd personeel.
Wij weten niet zo zeker of wij wel zo blij zijn met de Staphorster variant op de harmonisatiewet. Waarom is er zo’n angst voor de kinderopvang? En via deze weg wil ik benadrukken dat voorschoolse activiteiten voor 3 jarigen wat ons betreft spelen, spelen en nog eens spelen is. Wel het liefst samen.
Nieuw beleid is het behoud van openbaar onderwijs met extra aandacht voor kwetsbare scholen. Wat is een kwetsbare school? Gaat het dan om het leerlingenaantal of om de functie in de samenleving. Wij zijn blij met de extra aandacht, maar zijn in Staphorst de openbare scholen de kwetsbare scholen? Dat mag ik niet hopen. Wij pleiten voor een schoolaanbod voor alle kinderen gelijkwaardig, waarbinnen het kind onafhankelijk zijn eigen keuzes kan maken en de vaardigheden voor de 21e eeuw kan ontwikkelen.

 

Sport, cultuur, recreatie en toerisme.

Recreatie zou een economische pijler worden en de subsidiemogelijkheden zouden beter benut gaan worden. Zijn hier voorbeelden van? Er zou bijvoorbeeld actief worden ingezet op de lobby om het beoogde fietspad langs de Heerenweg door te laten lopen in de gemeente Hardenberg.

De renovatie van het voetbalveld in IJhorst staat als p.m post. Wat is er voor nodig om hier een bedrag van te maken?
Als het om recreatie gaat gaat het zeker ook om IJhorst. Maar in het algemeen is IJhorst toch het vergrijzende dorp met alle problemen van dien. Wij hopen dat alle inwoners van het dorp elkaar kunnen blijven ontmoeten in het hart van IJhorst. Zo, nu heb ik het woord woonservicegebied mooi vermeden.

 

Sociaal domein

Herhaaldelijk hebben we de wethouder bevraagd over verborgen armoede in onze gemeente.
Toch leeft 2 op de 100 kinderen in Staphorst onder de armoedegrens. In 2016 is best veel gebruik gemaakt van het fonds deelname maatschappelijke activiteiten (fdma). Jammer dat het nodig is, maar goed dat het er is. Net als een voedselbank, jammer dat het nodig is, maar goed dat het er is

Nog steeds zie ik de Jette Klijnsma gelden niet terug in de begroting. Het is echt structureel geoormerkt geld. Zal een technische vraag zijn, dan neem ik genoegen met de verwijzing naar de plaats in de begroting.

Voor het fdma hebben we in de verordening de grens van 110%, inkomen op bijstandsniveau + 10 %. Er zijn gemeentes die de norm 130 % hanteren. Staphorst hanteert voor de collectieve zorgverzekering wel de inkomensgrens van 120%. Kunnen we niet één richtlijn gaan hanteren.
Voor de nieuwkomers in onze gemeente blijft taal een ding, ondanks al het goede werk van Taalpunt en de inburgeringstrajecten. De nieuwsbrief die bij de uitkering wordt uitgegeven is in het Nederlands. Er zijn vertaalprogramma’s, is het heel ingewikkeld om deze brieven om te zetten in een andere taal. Ik ben ook trots op Staphorst, maar voor nieuwkomers die actief deelnemen aan de Staphorster samenleving kan het dialect best een extra handicap zijn.
Ik kreeg de tip om een keer te gaan praten met de mensen van Staphorst Werkt. Ik heb hem genoteerd. Ik zal me dan ook een beetje inhouden als het gaat om de uitvoering van de participatiewet. Wat niet inhoudt dat ik mij daar geen zorgen meer over maak. Juist wel. Ik ben bang dat de uitvoering van de participatiewet nog niet goed geworteld is in de Staphorster samenleving
In de vorige raadsvergadering ging ik mijn boekje te buiten toen ik begon over Reestmond en het uitgeven van vaste contracten. Ik werd verwezen naar een memo.
Ik lees nu dat wij 14 november mogen praten over de ontwikkelagenda en de aangepaste begroting na uittreding van de Wolden van Reestmond. Over al dit, en eventuele vaste contracten kunnen we vanaf vandaag een notitie verwachten.
Wat staat Reestmond te wachten…..

Volksgezondheid en milieu

We voelen toch een soort ongemak bij de grijze kliko’s. De vraag is door meerdere partijen als technische vraag gesteld. Wij willen hem graag politiek stellen. Is 12% niet erg weinig dat aan restafval naar de ondergrondse inzamelpunten wordt gebracht of is het door, het toch wel vreemde experiment met dubbele inzamelmogelijkheden, een loze investering geweest. Ik moet bekennen dat ik mijn pasje nog nooit heb gebruikt.

 

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

We moeten het met z’n allen blijven benoemen. De Slagen moet echt worden losgetrokken, al was het alleen al om de verkeersveiligheid en de openbare ruimte. Ook IJhorst heeft zeker geleden onder een bepaalde projectontwikkelaar. De woningbouw is ook daar een zorg voor de leefbaarheid van het hele dorp.
De sociale woningbouw zit, mede door de Slagen, ook een beetje in het slop. De woningbouwcorporatie Vechthorst wil wel bouwen, Staphorst moet aangeven waar. Nu schijnt het in Staphorst, ik kan het niet hard maken, best wel een stap te zijn om in een huurhuis van de Vechthorst te gaan wonen. Het schijnt dat de particuliere huursector betere zaken doet. Onderkent het college deze ontwikkeling?

 

 

Overhead

Bij dit programma wil ik een appèl op de SGP doen voor onze motie van treurnis in juni 2016 over de slepende casussen. De SGP spreekt het college eigenlijk op dezelfde manier aan, los de casussen nog op in deze raadsperiode. Het wordt krap, denk ik.
En waarom staat het oplossen bestaande dossiers bij overhead en niet bij RO. Zo weinig heeft het dus nog met de inhoud te maken.
In deze hele raadsperiode hebben RO kwesties de boventoon gevoerd. Hoe jammer is dat, en wat een tijd en geld heeft het gekost. We moeten nu voorzichtig de conclusie trekken dat dit college niet bij machte is geweest het op te lossen. Waarom is het de gemeente niet gelukt om in deze casussen zo helder te zijn dat deze inwoners weten waar ze aan toe zijn. Nog meer helderheid is gevraagd!

 

Ten slotte

De wethouder zei het, willen we zelfstandig zijn kunnen we niet al te mager zijn. Vorige begrotingsbehandeling begon ik met vreemde, rode ogen. Nu wil ik er graag mee eindigen. Onze commissaris van de koning wordt minister van defensie. Wie wordt haar opvolger en hoe goed kent deze persoon de unieke positie die we claimen te hebben als Staphorst in Overijssel. Met welke ogen wordt er gekeken? De tijd zal het leren…
Ondertussen, zorg goed voor Staphorst en elkaar

 

PvdA Staphorst
Bé Veen
Liesbert Lubberink