Begroting 2019 getoetst door de PvdA fractie

27 oktober 2018

PvdA Staphorst

 

 

Algemene beschouwingen 2019

 

 

De PvdA is lichtelijk teleurgesteld na de begrotingsmarkt. Het thema dat wij zo belangrijk vinden is niet in de begroting verwerkt. Armoedebeleid.  Hoe te duiden, een kwestie van prioritering?

 

Ik loop de programma’s langs.

 

0

 

De organisatie zit nog steeds in een verbetertraject. Er moet veel gebeuren wil de organisatie staan en toekomstbestendig zijn.

Een trainee-programma klinkt goed, maar de vraag voor de organisatie blijft hoe houd je goede mensen vast. De verwachting is dat het verloop onder het personeel hoog blijft. De organisatie  groeit. Het bestuur en management van 34 fte in 2015 naar 52 in 2019.  Tijdens de kennismakingsbijeenkomst met de managers lieten ze allemaal doorschemeren er mensen bij te willen. Daarnaast wil Staphorst aan goed werkgeverschap doen. Allemaal zeker nodig, maar is  een kleine gemeente zo nog wel efficiënter en goedkoper dan een grote?

Staphorst ken tot nu toe geen betaald ouderschapsverlof. Hoe staat het college hier tegenover? Het kan bijdragen aan goed werkgeverschap voor zowel vrouwen als mannen.

Een compliment: het experiment loslaten en burgerparticipatie voor de invulling van de Levensboomlocatie.

 

1

 

De openbare orde en veiligheid vertrouw ik het college wel toe, het is trouwens grotendeels geregeld op regionaal niveau.

 

2

 

Toen we nog een tweemansfractie waren, goede oude tijden, schetste mijn fractiegenoot een beeld van innovatieve elektrische vervoerstrajecten. Voor mij was dat een utopie, de oudgedienden weten dat ik daar niet zo van houd. Maar toch!

Bij dit onderwerp, verkeer en vervoer, moeten we misschien wel visionair denken. Ontwikkelingen gaan enorm snel en qua klimaat ligt er ook een opdracht bij verkeer en vervoer.

Praktisch en op korte termijn zal een station in Staphorst andere vervoersstromen beïnvloeden. Heeft dit college een goed totaal overzicht?

Trouwens, qua verkeersmisdrijven kan Staphorst zich meten aan het landelijke gemiddelde, qua verkeersongevallen scoort Staphorst zelfs hoger!

 

3

 

De ondernemers zijn de paradepaardjes van onze gemeente. Ook wij zijn daar trots op.

 

4

 

Wij hebben vorig jaar aandacht gevraagd voor de lagere uitstroom uit het onderwijs,  kinderen halen het niveau niet dat verwacht wordt bij het verlaten van de basisschool. Dus aandacht voor kinderen die hun talenten niet optimaal benutten en ontwikkelen. En aandacht voor  de 20 % achterstandsleerlingen in Staphorst tegen landelijk 11 %

Ik hoop dat het antwoord op onze zorgen niet het optuigen van een uitvoeringsorganisatie is. In het aangenomen bestuursvoorstel  staat het te onderzoeken, maar er is voor de  komende jaren al geld gereserveerd.  Het primair onderwijs zou ook prima bediend kunnen worden door een goed directeurenoverleg en een goede onderwijsbeleidsmederwerker . Gaat de uitvoeringsorganisatie de implementatie van centraal NT2 onderwijs regelen? Ben benieuwd  welke school het krijgt. Uit het antwoord van het college blijkt dat Rouveen haar NT2 onderwijs zelf wil regelen. Wij houden een ongemakkelijk gevoel bij deze uitvoeringsorganisatie.

Hetzelfde geldt voor het Vakhavo en/of technasium idee. In de regio is zoveel moois op dit gebied en van algemenere signatuur. Of is dat misschien het probleem?

Een technische vraag: welke vakken horen bij een Vakhavo? Alle vakken waar een tekort aan personeel dreigt te komen in Staphorst? Of mogen kinderen ook opgeleid worden voor vakken buiten Staphorst.

Gaat het hier om de kinderen of om de economie van Staphorst?

 

Laaggeletterdheid is een onderwijsitem dat meer de volwassenen treft. Taalpunt doet mooie dingen en heeft goede vrijwilligers. Maar er is een groep die niet bereikt wordt en daar ligt onze zorg. Taal en goed kunnen lezen ontsluiten de wereld.

 

 

5

 

De notitie fietspaden is nog in de maak. Jammer, kan ik niet met mijn toegeschreven stokpaardje komen, de Lankhorsterweg.  Deze notitie moet zo snel mogelijk op de agenda, want nu wordt er van alles tussen door gefietst.

Hoe staat het trouwens met de aansluiting beoogd fietspad Heerenweg en Hardenberg?

Fietsen is sporten en hoe meer fietspaden hoe eerder we af kunnen van het feit dat het aantal niet sporters in Staphorst beduidend hoger ligt dan landelijk.

Het college wil investeren in recreatie en toerisme, mooi! Ook in een nieuwe visie kunst en cultuur en in een nieuwe kunstroute. Deze kunstroute komt dan naast de bestaande kunstroute Grenslooskunstverkennen. Tot nu toe gaf onze gemeente geen subsidie voor deze prachtige kunstroute. De Wolden wel.

 

6

 

De nota armoedebeleid is niet af.  In een bijzonder leerzame bijeenkomst over schuldenproblematiek is ons helder uitgelegd  hoe het werkt in het brein van iemand met schulden. Als je schuldenstress hebt dan blokkeren de vaardigheden die je nodig hebt om uit de schulden te komen.  Goede kijk op schuldhulpverlening is daarom essentieel en leidend voor armoedebeleid. Deze kijk op schuldhulpverlening moet terugkomen in de nota armoedebeleid.

 

Wij weten niet wat er met de Klijnsma gelden gebeurt. Ik vroeg er al naar bij de ingekomen stukken. Save de children tikt Staphorst op de vingers.

De hoogte van de rente bij de GKB  is buiten de begroting gebleven. In het coalitieakkoord staat dat de rente wordt verlaagd, maar met hoeveel is nog een groot geheim.  Ik ben me bewust dat het om kleine bedragen gaat, maar het gaat de PvdA wel om grote principes.

 

In Staphorst heeft  7% een laag inkomen en 12% een hoog inkomen en er zijn behoorlijk wat  miljonairs. Waar zou onze aandacht dan toch naar uit moeten gaan?? Maar tja daar gaat deze begroting dus niet over.

 

Onze sociale werkvoorziening Reestmond en Staphorst Werkt nieuwe stijl proberen elkaar te vinden. Wij volgen deze ontwikkelingen kritisch en blijven strijden voor goed werk voor alle mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

 

De PvdA vindt het een farce als het college zegt dat nieuwkomers geen voorrang krijgen bij huisvesting. Er is gewoon een huisvestingsplicht.  Maar afgelopen vrijdag kopte mijn krant groot: voorrang asielzoeker bij huurhuis wankelt. Gaat Staphorst een tekort aan sociale woningbouw ook afwentelen op nieuwkomers?

 

Vluchtelingenwerk is een marktpartij. Waarom is dit zo geformuleerd? Vluchtelingenwerk verricht zoveel goed werk voor nieuwkomers en heeft de kennis en knowhow. Vreemd om deze club zo te typeren.

 

Onze jongeren. De vindplaats voor jongeren en hun problematiek schijnt vooral het diaconie overleg te zijn.  Maar ook in Staphorst wonen jongeren die niet met een kerk in aanraking zijn en/of hun levensvragen juist niet delen met het thuisfront of de kerk, denk aan homoseksualiteit.

 

Mantelzorg, palliatieve zorg, jongerenwerk, vrijwilligerswerk enz zijn belegd bij verschillende organisaties. Kan dit in een brede algemene welzijnsorganisatie worden geclusterd,  zodat er naast het CJG en CWO een welzijnsorganisatie ontstaat. Een onsje welzijn scheelt een kilo zorg, tenslotte

 

7

 

De rol van de overheid in een energietransitie is groot. De PvdA  is van mening dat een overheid trekker en eindverantwoordelijke is en blijft.

 

Tijdens de begrotingsmarkt vroeg ik naar het vaccinatiebeleid bij de kraam gezondheid en milieu. Tot mijn verbazing werd ik verwezen naar het sociaal domein.  Onder welk programma valt dit nu eigenlijk? Wat als er een epidemie uitbreekt? Valt het dan onder openbare orde en veiligheid?

 

8

 

Buiten kijf, de Slagen moet verlost worden van de bouwputten en wegen.

Voor ons staat sociale woningbouw op 1.  Woningbouwcorporatie De Vechthorst wil graag meer grond in Staphorst. Welke acties onderneemt het college?

De leefbaarheid en voorzieningenniveau kleine kernen behoeven blijvende aandacht.  Komt er in IJhorst uitbreiding van woningbouw op het stuk grond achter de Ywehof?

 

9

 

 

Nog 1 ding

Hoe vreemd is het dat op de begroting 2018 een amendement werd ingediend door de SGP om meer controle/grip te krijgen op het college en de geldstromen. Het hield in dat bedragen groter dan €100.000 langs de raad moesten. Wat schetst onze verbazing. De indiener van dat amendement vraagt nu om meer vrijheid voor het college op financieel gebied. De raad krijgt nu een toelichting ipv bevoegdheid. Wiens brood men eet diens woord men spreekt.

 

Tot slot: de PvdA  spreekt de wens uit dat deze begroting sociale rechtvaardigheid kent en recht doet aan alle mensen en de PvdA belooft op te komen voor de kwetsbaren in onze samenleving.

 

 

 

Liesbert Lubberink

Oktober 2018