Door Liesbert Lubberink op 1 november 2015

Begroting 2016

Begroting 2016

Om te beginnen willen wij de nieuwe burgemeester nogmaals welkom heten in onze toch wel roerige gemeente. Wij wensen u samen met het college veel wijsheid en goede besluiten toe en hopen vooral dat er dossiers gesloten kunnen worden naar ieders tevredenheid.

Ook een welkom voor de nieuwe griffier vanaf deze plek.

Veel is al gezegd tijdens de behandeling van de zomernota. Maar nu is het dan politieke oogsttijd.  Ik schrok toen ik mijn bijdrage van vorig jaar herlas, ik kon hem zo weer voorlezen. Wat hebben we eigenlijk gedaan het afgelopen jaar? Dit  weekend het hutje op de hei maar opgezocht. Daar kreeg ik zo maar een pan van een meneer  en een mevrouw vroeg mij geld voor Iran. De essentie van deze wereld zo ongeveer.

Maar nu Staphorst.

Algemeen bestuur en organisatie.

Is er wat aan de hand, is de reorganisatie soms mislukt?

Er wordt ons eenmalig een half miljoen gevraagd voor aanpassingen in de organisatie. Vorig jaar werden we al verrast met € 200.000 eenmalig. En er is ook nog een ontwikkelbudget van € 50.000 eenmalig.  Wij zouden het logischer vinden om structureel te investeren in het goud van de organisatie, namelijk in de mensen.

Al met al hebben wij hier niet zo’n goed gevoel bij.

De samenwerking SZS, graag willen wij van dit college haar visie op deze samenwerking vernemen. Wij hebben niet zo veel met huwelijken, maar een beetje vaste verkering vinden we mooi. Volgens ons heeft Staphorst op dit moment namelijk helemaal geen verkering.

De coalitiepartijen willen zo graag dat Staphorst zelfstandig blijft. Maar tijdens de behandeling van onze motie over noodhulp aan vluchtelingen wisten ze niet hoe snel ze zich moesten verschuilen achter de Veiligheidsregio. Nee, het was heel slecht om zelfstandig actie te ondernemen. Hoezo de slogan wat lokaal kan moet lokaal. Nou, wij hadden als Staphorst heel goed een gebaar kunnen maken. Maar ik zag angst, angst voor het onbekende maar nog meer angst voor de reactie van de achterban. Jammer.

Burgerkracht. Er is € 21.000 voor begroot in 2016, als pilot. De dorps- en wijkraden kunnen Burgerkracht plannen indienen en bij goedkeuring van het college daar voor geld krijgen. Wij zijn heel benieuwd welke burgerinitiatieven gehonoreerd gaan worden, of dit college daadwerkelijk durft los te laten.

Openbare orde en veiligheid .   

Het nieuwe ketenbeleid is gestart maar niet gereed. We hebben in mei een procesvoorstel hierover gekregen. Maar een unaniem aangenomen amendement is gewoon (nog) niet uitgevoerd. Foei!

Ondernemen.

Dit programma laten wij vooralsnog voor wat het is.

Verkeer en openbare ruimte. 

Ook wij willen graag dat het stukje fietspad bij de stovonde gerealiseerd wordt. Wij zijn een fietsvriendelijke partij. Maar 1,6 miljoen voor een fietssnelweg vinden wij buiten proportie, ver buiten proportie.  Voor een fietspad dat ineens uit de lucht komt vallen (vorig jaar werd er niet over gerept)  En dat terwijl er al jaren een burgerinitiatief in IJhorst is om met inzet van burgers tot een fietspad te komen. Is dit nu een voorbeeld van Burgerkracht?   Er moeten dan trouwens ook goede b fietspaden zijn, dat zijn dan de toegangswegen naar de fietssnelweg. En die zijn er niet.

Het fietspad langs de Kanlaan is een feit van 2 miljoen.  Maar een half miljoen voor de herinrichting van het voormalig stationsterrein is nog lang geen feit.  Wij zeggen,  wachten met inrichten tot er meer duidelijkheid is over de komst van een station. U maakt ons namelijk niet wijs dat een inrichting met of zonder station aan dezelfde eisen moet voldoen.

Ik blijf het herhalen, wat gaat er veel geld naar stenen.

Leren en leven.

Een leven lang leren, als het aan ons ligt.

Sociale zaken, zorg en burgerzaken.

Het nieuwe beleid is het terugdringen van laaggeletterdheid en o, ja aanschaf stemmachines. De nog op te starten acties zijn er ook al niet veel: meer overleg diaconieën, voorlichting gezond leef en eetpatroon én stimuleren rol mantelzorgers. Terwijl hier de 3 Decentralisaties onder vallen. De grootste verandering in gemeenteland sinds tijden. De participatiewet verloopt echt niet vlekkeloos. Verre van dat. Gisteravond zijn wij bijgepraat over de toekomst van Reestmond. Zodra ik buiten Staphorst kom, verdwaal ik dus ik was een beetje laat. De brief ga ik heel goed bestuderen, maar voorlopig zijn wij opgelucht dat Staphorst haar vertrouwen in Reestmond heeft uitgesproken samen met de drie andere gemeentes. Verder laten we dit eerst even bezinken. Want…. Ziet dit college al het beleid dat in gemeenschappelijke regelingen en in samenwerking met andere gemeentes gemaakt wordt niet als hun beleid. Of is het omdat aan de 3 D’s geen Staphorst geld wordt uitgegeven en is het daarom niet terug te lezen is in deze begroting.  De portefeuillehouder heeft mij verzekerd dat ik me geen zorgen hoefde te maken over de bijstandsgerechtigden. Maar de rijksbijdrage slinkt en het aantal bijstandsgerechtigden zal zeker groeien als Staphorst versneld het aantal statushouders onderdak gaat bieden.

De WMO moet een miljoen bezuinigen in 4 jaar tijd. De kosten dalen slechts met  € 300.000. Een gat van € 700.000 dat opgevuld wordt uit de reserves. Het niveau van de zorgverlening wordt niet aangetast. Een belofte waar wij op toe gaan zien. Want wij maken ons dus wel zorgen.

Sport, cultuur recreatie en toerisme. 

Ik had het nog niet gezegd maar die begrotingsmarkt was een gouden greep. Veel opgestoken en bovendien gezellig.  Wij leerden onder andere dat de subsidiestop op het zwembad, die bij motie van het CDA vervroegd in zou gaan, niet terug te lezen is in de begroting. Een subsidiestop kan slechts bij amendement, een expliciet besluit. Nu vinden wij dat in dit geval niet zo erg, maar het heeft ons wel aan denken gezet. Hoe geeft dit college eigenlijk uitvoering aan dit soort moties? Eerder had ik het al over een amendement dat niet uitgevoerd is.

Een voorstel op maat richting vv IJhorst. Ik houd me hierover op de vlakte omdat de 2 allerbeste spelers van IJhorst toevallig mijn zonen zijn. Ik wil slechts zeggen dat de vrije keuze van IJhorst op zondag te willen voetballen niet mee mag spelen in de maatvorming.

AMBC, ons standpunt blijft, doe er alles aan om de AMBC te behouden als mooie sportclub in Staphorst.

Ruimte en wonen.        

De pilot tweede fase omgekeerd inzamelen is risicovol denken wij.  Wij denken dat de prikkel tot nog beter scheiden, namelijk restafval wegbrengen weg is in deze pilot.  Ik heb hardleerse pubers in huis en nog kunnen wij met gemak 1 keer in de 8 weken de grijze container bij de weg zetten. De duurzaamste gemeente blijven, dat is nu de uitdaging.

Is om de Slagen los te trekken € 50.000  niet een beetje weinig? Wat zijn de mogelijke juridische trajecten en welke kosten zijn daar bij te verwachten.

Financiering & algemene dekkingsmiddelen.

De algemene, vrij te besteden reserves worden hard minder. De wereld staat in brand en Staphorst geeft het geld uit aan stenen. Wij hadden het wel chic gevonden als er in de begroting ook iets zichtbaar was geweest als het gaat om het menselijke. Dit college is er trots op dat de decentralisaties in Staphorst goed verlopen met een gesloten portemonnee. Maar als we straks wel hulp willen bieden aan mensen in nood waar ook ter wereld en waar dan ook in de gemeente Staphorst en de portemonnee moet getrokken worden zouden wij dat wel heel graag willen. Bijvoorbeeld nu voor vluchtelingenwerk. Die kunnen wel wat steun gebruiken. Dat zien wij als onze taak. Huwelijkstherapie zien wij niet als onze taak

En als we dat al vonden dan noemden wij het relatietherapie, niet elke relatie is namelijk een huwelijk! Het is duidelijk dat wij mensen belangrijker vinden dan geld, want bovenstaande uitspraken doe ik gewoon onder het programma financiering.

Terug naar het geld..

Een begroting waar gestrooid wordt met grofweg 2,5 miljoen voor een fietssnelweg, een vage herinrichting en een evaluatie reorganisatie vinden wij een beetje, ik heb ook dit woord eerder gebruikt,  hoogmoedig. Zo kijken wij er tegen aan. Daarnaast  zijn voor 2,2 miljoen grote risico’s volgens het aangepaste risicoprofiel en is er een sterk dalend weerstandsvermogen. Tel uit uw winst zou ik zeggen.

Hoe wij deze begroting gaan beoordelen weten we nog niet. Wij, als oppositie, moeten kritisch blijven op alle programma’s, ook als het gaat om bedragen <  €100.000.

Dus check, dubbelcheck…

Fractie PvdA

Bé Veen

Liesbert Lubberink

Oktober 2015

Liesbert Lubberink

Liesbert Lubberink

Soms komen er dingen op je pad, die je niet wilt en kunt negeren. Mijn leven is begonnen op een boerderij aan de Lankhorsterweg in 1963. Voor activiteiten en onderwijs waren wij gericht op IJhorst. Kernwoorden uit mijn jeugd zijn actief, respect, discussie en vrouw en gezin. Na het VWO in Meppel te hebben doorlopen

Meer over Liesbert Lubberink